Een Hindoelegende uit Indonesië

De legende van de Bromo

Door Corry van Straten

Heel lang geleden, toen alle Javanen nog geloofden in de Drie-eenheid, de Trisnamurtie, leefden niet ver van de zandzee die de vulkaan de Bromo omringt, een bejaard echtpaar. Ze heetten: Kjai Koesoemo en Njai Koesoemo. Toen ze jong waren hadden ze elkaar gevonden in het huwelijk. Als kind had Koesoemo die toen Madin heette de karbouw en de geiten van zijn vader gehoed. De oude vrouw, die vroeger Sarinah heette, had geholpen bij het wassen van de kleren en het koken van het voedsel.
Toen wilde Madin trouwen met Sarinah. Hij vroeg zijn vader om dat te vragen aan de vader van Sarinah. Het antwoord van haar vader was: Vraag het zelf aan Sarinah of zij met Madin wil trouwen.
Sarinah wilde wel en zij ontving als verlovingsgeschenk een sarong. Toen gingen ze met z’n vieren naar de priester, de doekoen, en vroegen of hij een gunstige dag voor het huwelijksfeest wilde uitzoeken. De doekoen raadpleegde de oude geschriften, bepaalde de dag en ontving zijn beloning.

De volgende dag ging Madin naar de woning van zijn aanstaande schoonvader, bracht de sembah, kuste zijn knieën en vroeg toestemming om naar de gewijde offerplaats te gaan om te offeren aan Kjai Goeroe voor een goed huwelijk met Sarinah. Sarinah ging naar de woning van Madin, waar haar bruidegom en zijn ouders haar opwachtten. Zij vroeg de zegen van haar aanstaande schoonouders over hun huwelijk en zei tegen Madin: Moogt gij steeds kunnen arbeiden en moogt gij spoedig de vadervreugde smaken.
Madin antwoordde: Wees de bewaarster van de rijst die ik zal oogsten. Moge ik uw hemel zijn.
Toen werd het bruidspaar getooid voor het feest. Het voorhoofd van Sarinah werd prachtig beschilderd en geblanket. Een wijze vrouw kapte haar zwarte haren, schikte de haarspelden in de wrong en wond haar buikband om haar slanke lichaam. Toen kreeg Sarinah armbanden om haar sierlijke polsen en een halsketting met de 3 maansikkelvormige platen. Haar schouders en hals werden besmeerd met gele borèh, een welriekende zalf uit kruiden en bloemen bereid. De bruidegom had zijn naakte bovenlijf ook besmeerd met borèh. Zijn gebatikte kain en hoofddoek waren onberispelijk geplooid. Toen werd de Slamatan gegeten: djenang, een stijve pap van rijstemeel met klappermelk en bruine suiker. Op het bruiloftsfeest tandakten 4 bruidsjonkers en 4 bruidsmeisjes bij de gamelanmuziek. Aan alle rituelen en aan alle voorschriften was voldaan.
Na het grote feest vestigde het echtpaar zich in een kleine woning met een erf aan de rand van de dessa. Vanaf de voorgalerij konden zij de rookwolken zien uit het paleis van Sang Hyang Batara Goeroe. De Bromo was als een sterke burcht.

Jaar na jaar bebouwde Madin, die nu de naam Koesoemo had aangenomen, zijn sawa’s. Jaar na jaar stampte Sarinah de padi. Ze leefden goed maar hadden één groot verdriet: ze hadden geen kinderen. Al hun gebeden, smekingen en offers waren tevergeefs. Er was geen zoon die hun vermoeide ogen zou toedrukken, als ze gestorven waren. Er was geen dochter die hun kleinkinderen zou schenken. Zo werden zij ouder en ouder.
Op een stormachtige avond, toen alle deuren al gesloten waren en de oude mensen op hun rustbanken sliepen werden ze wakker door een zacht roepen:
Kjai Koesoemo, Kjai Koesoemo, heb medelijden met een arme vermoeide reiziger….
De beide oude mensen kwamen overeind en Kjai ontstak het kleine lichtje, de plita. Daarmee liep hij naar de deur. Voor de deur stond een oude arme man. Hij mocht binnen komen.
Wie bent u en waar komt u vandaan? Waar wilt u heen?
De grijsaard antwoordde: Ik ben een lange weg gegaan. De weg die ik nog moet afleggen is nog langer. Ik ben moe en heb honger. Ik smeek u, geef mij wat te eten van het weinige dat u hebt. Kan ik deze nacht bij u uitrusten onder uw dak?
Njai Koesoemo was al in de keuken om maiskoeken te bakken en koffie te koken. De beide mannen gingen zitten. De vreemdeling at en dronk en hij raakte verzadigd. Vervolgens ging hij liggen op een van de rustbanken en viel in slaap.
De volgende ochtend, bij het eerste hanengekraai schrokken Kjai en Njai Koesoemo. Toen ze hun gast zagen vielen ze in aanbidding voorover op de grond. Toen kwamen ze overeind en brachten hem de eerbiedige groet. Voor hen stond een Godenzoon. Hij zei: De grootmachtige Brahma heeft uw gebed verhoord. Al uw smeken en gebeden hebben hem bereikt. Over een jaar zal er een zoon geboren worden. Als uw zoon 10 jaar is zal ik weer komen en u de wil van Brahma openbaren.
Toen verliet hij de woning. De belofte werd vervuld. Sarinah raakte zwanger. Twee maanden voordat het kind geboren zou worden verrichtte het echtpaar de njajoetti, het voorgeschreven ritueel vóór de geboorte. De doekoen, de priester van de dessa, kwam en ging tegenover het echtpaar zitten. Tussen hen in lagen de offeranden: rijst, bloemen, vruchten en wierook. De doekoen besprenkelde ze met heilig water, terwijl hij oude formules mompelde. Er lagen drie hapjes rijst: voor de vader, de moeder en het ongeboren kind. Intussen hield Njai Koesoemo een streng garen in zijn hand. Toen het gebed beëindigd was, sneed zij de streng in tweeën. Het ene gedeelte bond Kjai om zijn rechter pols. Het andere gedeeld wond Njai om haar middel. Daaraan was een bamboeklosje bevestigd. Toen liep de doekoen met een levende kip naar de voordeur. Hij zwaaide de kip heen en weer en liet hem plotseling los. Op hetzelfde ogenblik kneep Njai het klosje stuk.
Toen waren alle plechtigheden waren verlopen. Alles was gegaan zoals het hoorde. Nu zou de geboorte ook voorspoedig gaan. Hun kind zou een mooi en deugdzaam kind worden.

Precies een jaar nadat de vreemdeling hen was komen bezoeken werd een zoon geboren. Ze noemden hem naar zijn vader: Madin. Madin groeide op en verlichtte de ouderdom van zijn ouders. Hij hoedde de geit en als hij in het gras lag blies hij op de fluit. ’s Morgens reed hij op de rug van de karbouw. Altijd koos hij weiden die niet lagen aan de kant van de Bromo, want hij was bang voor de Bromo, de machtige vulkaan. Hij speelde met krekels en liet die vechten met de krekels van de andere jongens. Hij had een vlieger die hij hoog in de lucht liet vliegen. Hij bestreek het touw met fijngemalen glas. Zo sneed het touw van zijn vlieger het touw door van de andere vliegers.
Toen werd hij 10 jaar. Zijn ouders hadden met spanning op deze dag gewacht. De afgezant van Brahma verscheen opnieuw en zei: Brahma heeft mij weer gestuurd. Hij heeft uw gebeden verhoord en u een zoon gegeven. Bewijs dat u hem dankbaar bent en offer morgen uw zoon aan Brahma. Die is uw liefde nog meer waard.
De twee oude mensen vielen op de grond, brachten de sembah en zwegen.

De volgende ochtend toen de hanen kraaiden verlieten zij met hun zoon, aan wie zij nog niets verteld hadden, de woning. Kjai liep voorop, gebogen. Daarna kwam de vrolijk lachende jongen. Daarachter liep Njai gebukt door zorg en leed. De Bromo stond blinkend in de gloed van de nieuwe dag. De hemel was hoog en blauw. De rook uit de krater steeg recht omhoog. Ze klommen tot het hoogste punt van de ringwal en daalden moeizaam weer af in de zandzee. Ze bestegen kuchend en hijgend de askegel en om hen heen sprong de mooie Madin, hun kind.
Toen namen zij een eerbiedige houding aan, Madin tussen hen in. Hij keek verbaasd en nieuwsgierig om zich heen. Het was voor het eerst dat hij de woonstede van Brahma van zo dichtbij zag.
Kjai Koesoemo wist dat hij had te gehoorzamen en dat hij zijn zoon moest offeren. Maar voordat hij dat zou doen, verstoutte hij zich. Moedig sprak hij met luide stem, terwijl zijn vrouw en zoon ontroerd luisterden en naar hem keken. Kjai zei: Grootmachtige Brahma. U die groot en goed bent, hebt ons gebed verhoord en ons een kind geschonken. Grootmachtige Brahma, deze zoon is onze enige vreugde in onze ouderdom. Wie zal ons vee hoeden als onze gehand verstijft? Wie zal onze padi stampen als onze hand de greep weigert? Wie zal onze sawa ploegen en de oogst binnenhalen? Wie zal het water putten en wie zal de offeranden brengen aan U grootmachtige Brahma, als de ouderdom ons dat allemaal belet? En wie o Heer zal ons de ogen toedrukken en ons ter ruste leggen na ons leven dat we aan U gewijd hebben? Wie zal de sedekah bereiden en de gebeden opzeggen op ons graf, als gij grootmachtige Brahma ons onze zoon ontneemt?
Toen zweeg hij. De drie mensen luisterden met diepe aandacht naar de stilte.
Toen klonk uit de dikke rookwolk een donderstem: Kjai Koesoemo, Uw gebed is weer verhoord, omdat gij bereid bent geweest uw enige zoon te offeren en hem naar mij toegebracht hebt. Ga terug naar uw woning. Uw zoon zal gespaard blijven en zal u tot steun zijn in de ouderdom.
Kjai, Njai en Madin bogen hun hoofden en prezen de barmhartigheid van Brahma. Zij gingen naar huis, namen hun geit en slachtte die op de rand van de krater. Toen wierpen zij zijn vlees in de kokende poel.

Sinds die dag gaan alle nakomelingen iedere jaar naar de Bromo om te bidden, te offeren en te danken. Het is een jaarlijks feest, het feest van de Bromo. Zij klimmen naar de hoge ringwal en dalen naar de zandvlakte. Vervolgens gaan ze naar de rand van kokende krater en staren ontzet in de grijnzende muil. Dan brengen de doekoens hun offers en alle mensen uit de desa volgen het voorbeeld. Steeds meer en steeds overvloediger worden de offers: bloemen, fruit en kleinvee worden in de krater geworpen. De offers gaan gepaard met gebeden om voorspoed, om goede oogsten, om kinderen, om gezondheid en kracht, om regen en droogte. De doekoens prevelen alle formules. En ja er zijn daar ook kinderen geofferd , hoewel dat niet hoefde van Brahma.
Na alle rituelen dalen de nakomelingen van Kjai, Njai en Madin af en tot aan de volgende dag klinkt er gamelanmuziek over het gehele Tengergebergte.

Corry van Straten


Door: de redactie

Meld misbruik!
Reageer Via:
Reacties
Wil je de eerste zijn die reageert op dit item ? Klik op Reageer!

Vraag en antwoord

Stel je vraag aan de redactie en ontvang snel antwoord.

Volg ons ook op:

Jouw Troost voor Tranen profiel

Login met je e-mailadres en wachtwoord.
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten? Klik hier!

Nog geen account? Klik hier!

Sluiten